• pictura-catedrala-munchen.jpg
  • pictura-catedrala-munchen0.jpg
  • pictura-catedrala-munchen2.jpg
  • pictura-catedrala-munchen3.jpg
  • pictura-catedrala-munchen4.jpg
  • pictura-catedrala-munchen5.jpg
  • pictura-catedrala-munchen6.jpg
  • pictura-catedrala-munchen7.jpg
  • pictura-catedrala-munchen8.jpg
  • pictura-catedrala-munchen9.jpg

„Ca toţi să fie una” - Ioan 17, 21 (Nürnberg, 16.05.2010)

Cuvânt rostit în cadrul Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor, Nürnberg, 16 mai 2010

Înainte de Patima Sa, Mântuitorul Iisus Hristos s-a rugat Tatălui pentru ucenicii Săi „ca toţi să fie una, după cum Tu Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în noi să fie una, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis” (Ioan 17,21). Această rugăciune este totodată şi ultimul Testament pe care Domnul îl lasă celor ce vor crede în El, şi anume, păzirea unităţii între ei. Nimic nu este mai preţios în ochii lui Dumnezeu ca şi comuniunea şi unitatea dintre oameni, în care se reflectă comuniunea şi unitatea dintre Persoanele divine. Iar creştinii sunt primii chemaţi „să fie una” „pentru ca lumea să creadă”, adică să-l cunoască pe Dumnezeu care este iubire şi ca atare izvorul comuniunii şi unităţii. După cum Dumnezeu este Unul în Treimea Persoanelor, tot astfel şi umanitatea, creată „după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”(Facere 1,26), este una, în diversitatea persoanelor care o compun. Unitatea în diversitate este fundamentul însuşi al creaţiei, care însă se cere mereu apărată şi cultivată. Numai în străduinţa lor de a păstra şi dezvolta unitatea în diversitate, prin comuniunea dintre ei, oamenii îşi găsesc împlinirea şi fericirea.

Citește mai departe...

Rugăciunea pentru zorii zilei a Părintelui Arhimandrit Sofronie (München, 15 mai 2010)

München, 15 mai 2010

În loc să fac un comentariu al acestei rugăciuni, vă rog să-mi îngăduiţi să vă spun câteva cuvinte despre autorul ei, Părintele arhimandrit Sofronie (1897-1993), care a fost unul din cei mai mari duhovnici ai Bisericii Ortodoxe din secolul XX. Duhovnicii pentru noi ortodocşii sunt Părinţii noştri sufleteşti care ne povăţuiesc în Duhul Sfânt pe calea mântuirii. De origine rusă, Părintele Sofronie, a trăit mai mulţi ani la Sfântul Munte Athos, în preajma Sfântului Siluan Atonitul(+1938), iar din 1950 în Franţa unde a întemeiat o obşte monahală împreună cu care s-a mutat în 1957 în Anglia, la Essex. Aici a şi trecut la Domnul în 1993. Mânăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Essex este cea mai cunoscută mânăstire ortodoxă din Occident. În ea trăiesc monahi şi monahii de origini din cele mai diverse. Om de vastă cultură, Părintele Sofronie a descoperit în Dascălul său, Siluan, monah simplu-ignorat de cei mai mulţi -, dar plin de Duhul Sfânt, omul în care Duhul Sfânt realizase unitatea lui ontologică cu întreaga umanitate şi cu întreaga creaţie.

Citește mai departe...

L’Orthodoxie entre Tradition et Modenité (Zürich, 16.05.2009)

Conference soutenue à Ökumenisches Forum für Glauben Zürich, le 16 mai 2009, et poubliée sous le titre: "Orthodoxie zwischen Tradition und Moderne" dans le magazin ”Religion und Gesellschaft in Ost und West” (RGOW) No. 10/2009, pp. 12-15 

 En premier lieu je voudrais remercier les organisateurs de m’avoir invité à participer à cette Assemblée générale annuelle de l’association G 2 W – „Forum oecuménique pour la foi, la religion et la société dans l’Est et l’Ouest” et de m’avoir proposé le thème: „L’Orthodoxie entre Tradition et Modernité”. J’ai reçu cette invitation avec joie, comme un honneur qui m’est fait et avec la crainte de décevoir les membres distingués de cette Assemblée. Je ne suis pas un professeur de théologie qui lit beaucoup pour préparer des cours ou pour écrire des études et des livres. Attendez-vous donc, non pas à une conférence doctorale, mais plutôt au partage de quelques pensées et de soucis qui me préoccupent en relation avec ce thème. Ma vocation d’évêque est de servir et d’enseigner le peuple de Dieu, moins à partir de livres que j’ai  lus, qu’à partir de mon expérience personnelle de communion avec Dieu. Par ailleurs, comme évêque, je me sens responsable non seulement du diocèse que l’Église à laquelle j’appartiens m’a confié, mais de toute l’Église de Dieu, donc de tout ce qui se passe dans l’Église chrétienne. Paul Evdokimov exprime la responsabilité de l’Évêque ainsi: visible sur le plan horizontal, l’autorité de l’évêque se limite à son diocèse; sur l’axe vertical, il est l’évêque de l’Église tout entière.

Citește mai departe...

Paternitatea duhovnicească şi lumea contemporană (Bose, 21 septembrie 2009)

Prelegere susținută la Mânăstirea Bose (Italia), 21 septembrie 2009

Dat fiind că un studiu aprofundat pe această temă necesită o vastă informaţie privitoare la viaţa Bisericii, atât în Răsărit cât şi în Apus, din lipsă de timp pentru o astfel de documentare, mă voi raporta în prezentarea de faţă mai ales la Biserica Ortodoxă din România. Cazul României şi al Bisericii sale Ortodoxe, majoritară, nu este însă izolat, iar tradiţia paternităţii duhovniceşti este aceeaşi, mai mult sau mai puţin vie, în toate Bisericile Ortodoxe locale. În ce priveşte Occidentul, care a cunoscut din acest punct de vedere o „ruptură a tradiţiei” (Dom. Siluan), paternitatea duhovnicească rămâne totuşi o realitate, deşi diminuată, în monahism, mai cu seamă în cel benedictin.

Citește mai departe...

Ortodoxia între Tradiţie şi modernitate ( Zürich, 16 mai 2009)

Conferință susținută la Ökumenisches Forum für Glauben,  Zürich, 16 mai 2009, publicată cu titlul: "Orthodoxie zwischen Tradition und Moderne" în revista ”Religion und Gesellschaft in Ost und West” (RGOW) Nr. 10/2009, pp. 12-15 

Mai întâi aşi dori să mulţumesc pentru invitaţia de a participa la Adunarea generală anuală a Asociaţiei G 2 W – „Forul ecumenic pentru credinţă, religie şi societate în Est şi Vest” şi pentru tema propusă: „Ortodoxia între Tradiţie şi Modernitate”. Am primit invitaţia cu bucurie ca pe o cinste care mi se face, dar şi cu o anumită teamă de a nu dezamăgi distinsul auditoriu al acestei Adunări. Eu nu sunt un profesor de teologie care citeşte mult pentru a-şi pregăti cursurile sau pentru a scrie studii şi cărţi. De aceea, să nu vă aşteptaţi la o conferinţă doctorală, ci mai degrabă la împărtăşirea unor gânduri şi dureri care mă frământă în legătură cu tema aceasta. Chemarea mea de episcop este aceea de a sluji şi a învăţa poporul lui Dumnezeu nu atât din cărţile citite, cât mai ales din experienţa comuniunii personale cu Dumnezeu. Ca episcop mă simt responsabil nu numai de eparhia pe care Biserica de care aparţin mi-a încredinţat-o, ci de întreaga Biserică a lui Dumnezeu, deci de tot ceea ce se petrece în Biserica creştină.

Citește mai departe...

construimcatedrala.ro